โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 94.34 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 147
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.26 % 0.00 % 0.00 % 90.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 58
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 95.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 0 0 21 0 0 255
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.61 % 0.00 % 0.00 % 92.39 %

215 : 0 , 0 , 18 , 0 , 0 , 197...0.00 , 0.00 , 8.37 , 0.00 , 0.00 , 91.63 = 18 : 8.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.61%

Powered By www.thaieducation.net