โรงเรียนบ้านหนองโจด (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 2 0 0 2 3
ร้อยละ 12.50 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
13
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 8
ร้อยละ 15.38 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 21 คน
จำนวน(คน) 3 4 1 0 2 11
ร้อยละ 14.29 % 19.05 % 4.76 % 0.00 % 9.52 % 52.38 %

21 : 3 , 4 , 1 , 0 , 2 , 11...14.29 , 19.05 , 4.76 , 0.00 , 9.52 , 52.38 = 10 : 47.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 21 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62%

Powered By www.thaieducation.net