โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 1 3 4 0 0 73
ร้อยละ 1.23 % 3.70 % 4.94 % 0.00 % 0.00 % 90.12 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 4 4 22 11 6 134
ร้อยละ 2.21 % 2.21 % 12.15 % 6.08 % 3.31 % 74.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 1 9 2 0 46
ร้อยละ 7.94 % 1.59 % 14.29 % 3.17 % 0.00 % 73.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 325 คน
จำนวน(คน) 10 8 35 13 6 253
ร้อยละ 3.08 % 2.46 % 10.77 % 4.00 % 1.85 % 77.85 %

262 : 5 , 7 , 26 , 11 , 6 , 207...1.91 , 2.67 , 9.92 , 4.20 , 2.29 , 79.01 = 55 : 20.99
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 325 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 22.15%

Powered By www.thaieducation.net