โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 74
ร้อยละ 0.00 % 1.22 % 8.54 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 6 3 24 4 0 148
ร้อยละ 3.24 % 1.62 % 12.97 % 2.16 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 2 2 9 0 0 83
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 86.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 363 คน
จำนวน(คน) 8 6 40 4 0 305
ร้อยละ 2.20 % 1.65 % 11.02 % 1.10 % 0.00 % 84.02 %

267 : 6 , 4 , 31 , 4 , 0 , 222...2.25 , 1.50 , 11.61 , 1.50 , 0.00 , 83.15 = 45 : 16.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.98%

Powered By www.thaieducation.net