โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 1 1 5 1 0 76
ร้อยละ 1.19 % 1.19 % 5.95 % 1.19 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 4 3 5 1 0 174
ร้อยละ 2.14 % 1.60 % 2.67 % 0.53 % 0.00 % 93.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 1 6 1 0 60
ร้อยละ 4.23 % 1.41 % 8.45 % 1.41 % 0.00 % 84.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 342 คน
จำนวน(คน) 8 5 16 3 0 310
ร้อยละ 2.34 % 1.46 % 4.68 % 0.88 % 0.00 % 90.64 %

271 : 5 , 4 , 10 , 2 , 0 , 250...1.85 , 1.48 , 3.69 , 0.74 , 0.00 , 92.25 = 21 : 7.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 342 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.36%

Powered By www.thaieducation.net