โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 76
ร้อยละ 1.20 % 1.20 % 6.02 % 0.00 % 0.00 % 91.57 %
ระดับประถมศึกษา
186
จำนวน(คน) 6 5 22 0 4 149
ร้อยละ 3.23 % 2.69 % 11.83 % 0.00 % 2.15 % 80.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 55
ร้อยละ 2.99 % 0.00 % 14.93 % 0.00 % 0.00 % 82.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 336 คน
จำนวน(คน) 9 6 37 0 4 280
ร้อยละ 2.68 % 1.79 % 11.01 % 0.00 % 1.19 % 83.33 %

269 : 7 , 6 , 27 , 0 , 4 , 225...2.60 , 2.23 , 10.04 , 0.00 , 1.49 , 83.64 = 44 : 16.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net