โรงเรียนบ้านตลุกพลวง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 29.73 % 0.00 % 0.00 % 70.27 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 5 2 6 0 2 96
ร้อยละ 4.50 % 1.80 % 5.41 % 0.00 % 1.80 % 86.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 33
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 6 2 20 0 2 155
ร้อยละ 3.24 % 1.08 % 10.81 % 0.00 % 1.08 % 83.78 %

148 : 5 , 2 , 17 , 0 , 2 , 122...3.38 , 1.35 , 11.49 , 0.00 , 1.35 , 82.43 = 26 : 17.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22%

Powered By www.thaieducation.net