โรงเรียนบ้านตลุกพลวง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 7 3 5 4 1 17
ร้อยละ 18.92 % 8.11 % 13.51 % 10.81 % 2.70 % 45.95 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 4 1 6 3 1 96
ร้อยละ 3.60 % 0.90 % 5.41 % 2.70 % 0.90 % 86.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 31
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 12 5 16 7 2 144
ร้อยละ 6.45 % 2.69 % 8.60 % 3.76 % 1.08 % 77.42 %

148 : 11 , 4 , 11 , 7 , 2 , 113...7.43 , 2.70 , 7.43 , 4.73 , 1.35 , 76.35 = 35 : 23.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net