โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 0 0 9 0 5 62
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.84 % 0.00 % 6.58 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 0 5 0 4 24
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 14.71 % 0.00 % 11.76 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 1 0 16 0 9 106
ร้อยละ 0.76 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 6.82 % 80.30 %

98 : 0 , 0 , 11 , 0 , 5 , 82...0.00 , 0.00 , 11.22 , 0.00 , 5.10 , 83.67 = 16 : 16.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70%

Powered By www.thaieducation.net