โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 4 2 15 0 0 84
ร้อยละ 3.81 % 1.90 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 4 2 17 0 0 108
ร้อยละ 3.05 % 1.53 % 12.98 % 0.00 % 0.00 % 82.44 %

131 : 4 , 2 , 17 , 0 , 0 , 108...3.05 , 1.53 , 12.98 , 0.00 , 0.00 , 82.44 = 23 : 17.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.56%

Powered By www.thaieducation.net