โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 0 2 1 0 20
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 4 4 12 0 0 83
ร้อยละ 3.88 % 3.88 % 11.65 % 0.00 % 0.00 % 80.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 7 4 14 1 0 103
ร้อยละ 5.43 % 3.10 % 10.85 % 0.78 % 0.00 % 79.84 %

129 : 7 , 4 , 14 , 1 , 0 , 103...5.43 , 3.10 , 10.85 , 0.78 , 0.00 , 79.84 = 26 : 20.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.16%

Powered By www.thaieducation.net