โรงเรียนบ้านหมัน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 3 1 2 0 1 72
ร้อยละ 3.80 % 1.27 % 2.53 % 0.00 % 1.27 % 91.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 50
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 4 2 3 0 1 148
ร้อยละ 2.53 % 1.27 % 1.90 % 0.00 % 0.63 % 93.67 %

107 : 3 , 2 , 3 , 0 , 1 , 98...2.80 , 1.87 , 2.80 , 0.00 , 0.93 , 91.59 = 9 : 8.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.33%

Powered By www.thaieducation.net