โรงเรียนบ้านหมัน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 1 0 1 25
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 3.57 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 4 1 2 1 3 68
ร้อยละ 5.06 % 1.27 % 2.53 % 1.27 % 3.80 % 86.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 50
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 5 2 3 1 4 143
ร้อยละ 3.16 % 1.27 % 1.90 % 0.63 % 2.53 % 90.51 %

107 : 4 , 2 , 3 , 1 , 4 , 93...3.74 , 1.87 , 2.80 , 0.93 , 3.74 , 86.92 = 14 : 13.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.49%

Powered By www.thaieducation.net