โรงเรียนบ้านหมัน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 1 0 0 2 22
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 7.41 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 6 2 7 0 3 60
ร้อยละ 7.69 % 2.56 % 8.97 % 0.00 % 3.85 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 47
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 10 5 7 0 5 129
ร้อยละ 6.41 % 3.21 % 4.49 % 0.00 % 3.21 % 82.69 %

105 : 8 , 3 , 7 , 0 , 5 , 82...7.62 , 2.86 , 6.67 , 0.00 , 4.76 , 78.10 = 23 : 21.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31%

Powered By www.thaieducation.net