โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 6 0 1 1 0 12
ร้อยละ 30.00 % 0.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 5 0 12 2 0 54
ร้อยละ 6.85 % 0.00 % 16.44 % 2.74 % 0.00 % 73.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 5.26 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 11 0 14 3 1 83
ร้อยละ 9.82 % 0.00 % 12.50 % 2.68 % 0.89 % 74.11 %

93 : 11 , 0 , 13 , 3 , 0 , 66...11.83 , 0.00 , 13.98 , 3.23 , 0.00 , 70.97 = 27 : 29.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.89%

Powered By www.thaieducation.net