โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 6 0 3 1 0 10
ร้อยละ 30.00 % 0.00 % 15.00 % 5.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 60
ร้อยละ 5.48 % 0.00 % 12.33 % 0.00 % 0.00 % 82.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 11 0 0 2 1 4
ร้อยละ 61.11 % 0.00 % 0.00 % 11.11 % 5.56 % 22.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 21 0 12 3 1 74
ร้อยละ 18.92 % 0.00 % 10.81 % 2.70 % 0.90 % 66.67 %

93 : 10 , 0 , 12 , 1 , 0 , 70...10.75 , 0.00 , 12.90 , 1.08 , 0.00 , 75.27 = 23 : 24.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net