โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 0 2 4 0 10
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 10.00 % 20.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 4 0 9 0 1 55
ร้อยละ 5.80 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 1.45 % 79.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 2 0 1 0 1 17
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 4.76 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 10 0 12 4 2 82
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 10.91 % 3.64 % 1.82 % 74.55 %

89 : 8 , 0 , 11 , 4 , 1 , 65...8.99 , 0.00 , 12.36 , 4.49 , 1.12 , 73.03 = 24 : 26.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45%

Powered By www.thaieducation.net