โรงเรียนบ้านดอนกลาง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 17 13 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 56.67 % 43.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 12 23 25 19 12 14
ร้อยละ 11.43 % 21.90 % 23.81 % 18.10 % 11.43 % 13.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 28 15 26 0 0 0
ร้อยละ 40.58 % 21.74 % 37.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 40 55 64 19 12 14
ร้อยละ 19.61 % 26.96 % 31.37 % 9.31 % 5.88 % 6.86 %

135 : 12 , 40 , 38 , 19 , 12 , 14...8.89 , 29.63 , 28.15 , 14.07 , 8.89 , 10.37 = 121 : 89.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 190 คน คิดเป็นร้อยละ 93.14%

Powered By www.thaieducation.net