โรงเรียนบ้านดอนกลาง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 27
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 5 4 11 2 1 85
ร้อยละ 4.63 % 3.70 % 10.19 % 1.85 % 0.93 % 78.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 6 0 11 0 0 54
ร้อยละ 8.45 % 0.00 % 15.49 % 0.00 % 0.00 % 76.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 14 4 22 2 1 166
ร้อยละ 6.70 % 1.91 % 10.53 % 0.96 % 0.48 % 79.43 %

138 : 8 , 4 , 11 , 2 , 1 , 112...5.80 , 2.90 , 7.97 , 1.45 , 0.72 , 81.16 = 26 : 18.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57%

Powered By www.thaieducation.net