โรงเรียนบ้านโจด (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 11
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 7 0 13 0 0 52
ร้อยละ 9.72 % 0.00 % 18.06 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 5 0 8 0 0 21
ร้อยละ 14.71 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 61.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 13 0 24 0 0 84
ร้อยละ 10.74 % 0.00 % 19.83 % 0.00 % 0.00 % 69.42 %

87 : 8 , 0 , 16 , 0 , 0 , 63...9.20 , 0.00 , 18.39 , 0.00 , 0.00 , 72.41 = 24 : 27.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58%

Powered By www.thaieducation.net