โรงเรียนบ้านโจด (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 0 1 11 1 0 59
ร้อยละ 0.00 % 1.39 % 15.28 % 1.39 % 0.00 % 81.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 3 0 6 1 0 25
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 17.14 % 2.86 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 3 1 18 3 0 97
ร้อยละ 2.46 % 0.82 % 14.75 % 2.46 % 0.00 % 79.51 %

87 : 0 , 1 , 12 , 2 , 0 , 72...0.00 , 1.15 , 13.79 , 2.30 , 0.00 , 82.76 = 15 : 17.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.49%

Powered By www.thaieducation.net