โรงเรียนบ้านหนองสะแก (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 47
ร้อยละ 1.89 % 5.66 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 1 4 3 0 0 67
ร้อยละ 1.33 % 5.33 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 89.33 %

75 : 1 , 4 , 3 , 0 , 0 , 67...1.33 , 5.33 , 4.00 , 0.00 , 0.00 , 89.33 = 8 : 10.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67%

Powered By www.thaieducation.net