โรงเรียนบ้านตากิ่ม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 0 6 1 6 20
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 17.65 % 2.94 % 17.65 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 2 4 3 6 7 72
ร้อยละ 2.13 % 4.26 % 3.19 % 6.38 % 7.45 % 76.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 2 5 3 7 8 11
ร้อยละ 5.56 % 13.89 % 8.33 % 19.44 % 22.22 % 30.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 5 9 12 14 21 103
ร้อยละ 3.05 % 5.49 % 7.32 % 8.54 % 12.80 % 62.80 %

128 : 3 , 4 , 9 , 7 , 13 , 92...2.34 , 3.13 , 7.03 , 5.47 , 10.16 , 71.88 = 36 : 28.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20%

Powered By www.thaieducation.net