โรงเรียนบ้านตากิ่ม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 5 2 5 20
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 14.71 % 5.88 % 14.71 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 2 6 15 8 22 41
ร้อยละ 2.13 % 6.38 % 15.96 % 8.51 % 23.40 % 43.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 2 5 2 7 7 13
ร้อยละ 5.56 % 13.89 % 5.56 % 19.44 % 19.44 % 36.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 6 11 22 17 34 74
ร้อยละ 3.66 % 6.71 % 13.41 % 10.37 % 20.73 % 45.12 %

128 : 4 , 6 , 20 , 10 , 27 , 61...3.13 , 4.69 , 15.63 , 7.81 , 21.09 , 47.66 = 67 : 52.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 54.88%

Powered By www.thaieducation.net