โรงเรียนบ้านตากิ่ม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 5 2 7 7 11
ร้อยละ 5.88 % 14.71 % 5.88 % 20.59 % 20.59 % 32.35 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 4 7 16 11 13 41
ร้อยละ 4.35 % 7.61 % 17.39 % 11.96 % 14.13 % 44.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 5 3 5 8 14
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 8.57 % 14.29 % 22.86 % 40.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 6 17 21 23 28 66
ร้อยละ 3.73 % 10.56 % 13.04 % 14.29 % 17.39 % 40.99 %

126 : 6 , 12 , 18 , 18 , 20 , 52...4.76 , 9.52 , 14.29 , 14.29 , 15.87 , 41.27 = 74 : 58.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 59.01%

Powered By www.thaieducation.net