โรงเรียนบ้านตากิ่ม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 2 0 0 2 30
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 6 13 6 19 19 29
ร้อยละ 6.52 % 14.13 % 6.52 % 20.65 % 20.65 % 31.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 6 2 7 8 12
ร้อยละ 2.78 % 16.67 % 5.56 % 19.44 % 22.22 % 33.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 7 21 8 26 29 71
ร้อยละ 4.32 % 12.96 % 4.94 % 16.05 % 17.90 % 43.83 %

126 : 6 , 15 , 6 , 19 , 21 , 59...4.76 , 11.90 , 4.76 , 15.08 , 16.67 , 46.83 = 67 : 53.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 56.17%

Powered By www.thaieducation.net