โรงเรียนวันครู 2502 (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 7 0 4 0 0 26
ร้อยละ 18.92 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 70.27 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 20 0 31 0 0 80
ร้อยละ 15.27 % 0.00 % 23.66 % 0.00 % 0.00 % 61.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 13 0 12 0 0 40
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 18.46 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 40 0 47 0 0 146
ร้อยละ 17.17 % 0.00 % 20.17 % 0.00 % 0.00 % 62.66 %

168 : 27 , 0 , 35 , 0 , 0 , 106...16.07 , 0.00 , 20.83 , 0.00 , 0.00 , 63.10 = 62 : 36.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 37.34%

Powered By www.thaieducation.net