โรงเรียนวันครู 2502 (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 1 2 1 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 1 6 18 3 0 103
ร้อยละ 0.76 % 4.58 % 13.74 % 2.29 % 0.00 % 78.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 1 1 5 2 0 60
ร้อยละ 1.45 % 1.45 % 7.25 % 2.90 % 0.00 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 2 8 25 6 0 195
ร้อยละ 0.85 % 3.39 % 10.59 % 2.54 % 0.00 % 82.63 %

167 : 1 , 7 , 20 , 4 , 0 , 135...0.60 , 4.19 , 11.98 , 2.40 , 0.00 , 80.84 = 32 : 19.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.37%

Powered By www.thaieducation.net