โรงเรียนวันครู 2502 (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 1 2 1 0 31
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 1 6 18 3 0 101
ร้อยละ 0.78 % 4.65 % 13.95 % 2.33 % 0.00 % 78.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 1 1 5 2 0 55
ร้อยละ 1.56 % 1.56 % 7.81 % 3.13 % 0.00 % 85.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 2 8 25 6 0 187
ร้อยละ 0.88 % 3.51 % 10.96 % 2.63 % 0.00 % 82.02 %

164 : 1 , 7 , 20 , 4 , 0 , 132...0.61 , 4.27 , 12.20 , 2.44 , 0.00 , 80.49 = 32 : 19.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.98%

Powered By www.thaieducation.net