โรงเรียนชุมชนคงวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
144
จำนวน(คน) 17 3 14 6 4 100
ร้อยละ 11.81 % 2.08 % 9.72 % 4.17 % 2.78 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
706
จำนวน(คน) 43 13 13 11 7 619
ร้อยละ 6.09 % 1.84 % 1.84 % 1.56 % 0.99 % 87.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 850 คน
จำนวน(คน) 60 16 27 17 11 719
ร้อยละ 7.06 % 1.88 % 3.18 % 2.00 % 1.29 % 84.59 %

850 : 60 , 16 , 27 , 17 , 11 , 719...7.06 , 1.88 , 3.18 , 2.00 , 1.29 , 84.59 = 131 : 15.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 850 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 15.41%

Powered By www.thaieducation.net