โรงเรียนชุมชนคงวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
143
จำนวน(คน) 16 2 13 5 3 104
ร้อยละ 11.19 % 1.40 % 9.09 % 3.50 % 2.10 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
709
จำนวน(คน) 41 12 12 10 7 627
ร้อยละ 5.78 % 1.69 % 1.69 % 1.41 % 0.99 % 88.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 852 คน
จำนวน(คน) 57 14 25 15 10 731
ร้อยละ 6.69 % 1.64 % 2.93 % 1.76 % 1.17 % 85.80 %

852 : 57 , 14 , 25 , 15 , 10 , 731...6.69 , 1.64 , 2.93 , 1.76 , 1.17 , 85.80 = 121 : 14.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 852 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20%

Powered By www.thaieducation.net