โรงเรียนชุมชนคงวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
142
จำนวน(คน) 16 3 12 5 3 103
ร้อยละ 11.27 % 2.11 % 8.45 % 3.52 % 2.11 % 72.54 %
ระดับประถมศึกษา
712
จำนวน(คน) 42 11 121 10 7 521
ร้อยละ 5.90 % 1.54 % 16.99 % 1.40 % 0.98 % 73.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 854 คน
จำนวน(คน) 58 14 133 15 10 624
ร้อยละ 6.79 % 1.64 % 15.57 % 1.76 % 1.17 % 73.07 %

854 : 58 , 14 , 133 , 15 , 10 , 624...6.79 , 1.64 , 15.57 , 1.76 , 1.17 , 73.07 = 230 : 26.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 854 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 230 คน คิดเป็นร้อยละ 26.93%

Powered By www.thaieducation.net