โรงเรียนบ้านทัพมะขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 0 3 1 0 24
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 10.00 % 3.33 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 3 0 15 0 0 63
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 5 0 18 1 0 87
ร้อยละ 4.50 % 0.00 % 16.22 % 0.90 % 0.00 % 78.38 %

111 : 5 , 0 , 18 , 1 , 0 , 87...4.50 , 0.00 , 16.22 , 0.90 , 0.00 , 78.38 = 24 : 21.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62%

Powered By www.thaieducation.net