โรงเรียนบ้านทัพมะขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 0 2 2 0 24
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 6 1 13 0 0 61
ร้อยละ 7.41 % 1.23 % 16.05 % 0.00 % 0.00 % 75.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 9 1 15 2 0 85
ร้อยละ 8.04 % 0.89 % 13.39 % 1.79 % 0.00 % 75.89 %

112 : 9 , 1 , 15 , 2 , 0 , 85...8.04 , 0.89 , 13.39 , 1.79 , 0.00 , 75.89 = 27 : 24.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.11%

Powered By www.thaieducation.net