โรงเรียนบ้านทัพมะขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 23
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 5 0 16 4 0 54
ร้อยละ 6.33 % 0.00 % 20.25 % 5.06 % 0.00 % 68.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 9 0 18 4 0 77
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 16.67 % 3.70 % 0.00 % 71.30 %

108 : 9 , 0 , 18 , 4 , 0 , 77...8.33 , 0.00 , 16.67 , 3.70 , 0.00 , 71.30 = 31 : 28.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70%

Powered By www.thaieducation.net