โรงเรียนบ้านตะโก (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 13 0 2 0 0 21
ร้อยละ 36.11 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 27 2 13 0 0 98
ร้อยละ 19.29 % 1.43 % 9.29 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 40 2 15 0 0 119
ร้อยละ 22.73 % 1.14 % 8.52 % 0.00 % 0.00 % 67.61 %

176 : 40 , 2 , 15 , 0 , 0 , 119...22.73 , 1.14 , 8.52 , 0.00 , 0.00 , 67.61 = 57 : 32.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 32.39%

Powered By www.thaieducation.net