โรงเรียนบ้านตะโก (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 16 0 0 0 0 20
ร้อยละ 44.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 28 7 11 0 0 99
ร้อยละ 19.31 % 4.83 % 7.59 % 0.00 % 0.00 % 68.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 44 7 11 0 0 119
ร้อยละ 24.31 % 3.87 % 6.08 % 0.00 % 0.00 % 65.75 %

181 : 44 , 7 , 11 , 0 , 0 , 119...24.31 , 3.87 , 6.08 , 0.00 , 0.00 , 65.75 = 62 : 34.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25%

Powered By www.thaieducation.net