โรงเรียนบ้านปรางค์ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 11 4 6 2 3 27
ร้อยละ 20.75 % 7.55 % 11.32 % 3.77 % 5.66 % 50.94 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 26 6 13 5 3 110
ร้อยละ 15.95 % 3.68 % 7.98 % 3.07 % 1.84 % 67.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 37 10 19 7 6 137
ร้อยละ 17.13 % 4.63 % 8.80 % 3.24 % 2.78 % 63.43 %

216 : 37 , 10 , 19 , 7 , 6 , 137...17.13 , 4.63 , 8.80 , 3.24 , 2.78 , 63.43 = 79 : 36.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 36.57%

Powered By www.thaieducation.net