โรงเรียนบ้านปรางค์ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 10 3 6 0 9 25
ร้อยละ 18.87 % 5.66 % 11.32 % 0.00 % 16.98 % 47.17 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 13 4 28 5 19 86
ร้อยละ 8.39 % 2.58 % 18.06 % 3.23 % 12.26 % 55.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 23 7 34 5 28 111
ร้อยละ 11.06 % 3.37 % 16.35 % 2.40 % 13.46 % 53.37 %

208 : 23 , 7 , 34 , 5 , 28 , 111...11.06 , 3.37 , 16.35 , 2.40 , 13.46 , 53.37 = 97 : 46.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 46.63%

Powered By www.thaieducation.net