โรงเรียนบ้านปรางค์ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 11 3 6 0 9 27
ร้อยละ 19.64 % 5.36 % 10.71 % 0.00 % 16.07 % 48.21 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 13 4 28 5 19 86
ร้อยละ 8.39 % 2.58 % 18.06 % 3.23 % 12.26 % 55.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 24 7 34 5 28 113
ร้อยละ 11.37 % 3.32 % 16.11 % 2.37 % 13.27 % 53.55 %

211 : 24 , 7 , 34 , 5 , 28 , 113...11.37 , 3.32 , 16.11 , 2.37 , 13.27 , 53.55 = 98 : 46.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 46.45%

Powered By www.thaieducation.net