โรงเรียนบ้านประคำ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 5 1 0 11 17
ร้อยละ 0.00 % 14.71 % 2.94 % 0.00 % 32.35 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 7 3 5 4 8 47
ร้อยละ 9.46 % 4.05 % 6.76 % 5.41 % 10.81 % 63.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 3 3 2 0 3 26
ร้อยละ 8.11 % 8.11 % 5.41 % 0.00 % 8.11 % 70.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 10 11 8 4 22 90
ร้อยละ 6.90 % 7.59 % 5.52 % 2.76 % 15.17 % 62.07 %

108 : 7 , 8 , 6 , 4 , 19 , 64...6.48 , 7.41 , 5.56 , 3.70 , 17.59 , 59.26 = 44 : 40.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93%

Powered By www.thaieducation.net