โรงเรียนบ้านประคำ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 1 1 2 2 27
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 2.94 % 5.88 % 5.88 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 1 2 3 3 2 63
ร้อยละ 1.35 % 2.70 % 4.05 % 4.05 % 2.70 % 85.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 1 1 2 3 28
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 2.78 % 5.56 % 8.33 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 3 4 5 7 7 118
ร้อยละ 2.08 % 2.78 % 3.47 % 4.86 % 4.86 % 81.94 %

108 : 2 , 3 , 4 , 5 , 4 , 90...1.85 , 2.78 , 3.70 , 4.63 , 3.70 , 83.33 = 18 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06%

Powered By www.thaieducation.net