โรงเรียนบ้านประคำ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 1 1 2 2 29
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 2.78 % 5.56 % 5.56 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 1 2 3 3 2 65
ร้อยละ 1.32 % 2.63 % 3.95 % 3.95 % 2.63 % 85.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 1 1 1 2 3 27
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 2.86 % 5.71 % 8.57 % 77.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 3 4 5 7 7 121
ร้อยละ 2.04 % 2.72 % 3.40 % 4.76 % 4.76 % 82.31 %

112 : 2 , 3 , 4 , 5 , 4 , 94...1.79 , 2.68 , 3.57 , 4.46 , 3.57 , 83.93 = 18 : 16.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69%

Powered By www.thaieducation.net