โรงเรียนบ้านประคำ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 2 0 14 0 0 60
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 28
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 3 2 23 0 0 119
ร้อยละ 2.04 % 1.36 % 15.65 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %

112 : 2 , 1 , 18 , 0 , 0 , 91...1.79 , 0.89 , 16.07 , 0.00 , 0.00 , 81.25 = 21 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05%

Powered By www.thaieducation.net