โรงเรียนบ้านโนนเต็ง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 18
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 6 1 9 1 0 96
ร้อยละ 5.31 % 0.88 % 7.96 % 0.88 % 0.00 % 84.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 30
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 11 2 16 1 0 144
ร้อยละ 6.32 % 1.15 % 9.20 % 0.57 % 0.00 % 82.76 %

139 : 8 , 2 , 14 , 1 , 0 , 114...5.76 , 1.44 , 10.07 , 0.72 , 0.00 , 82.01 = 25 : 17.99
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24%

Powered By www.thaieducation.net