โรงเรียนบ้านโนนเต็ง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 19
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 6 1 10 2 0 94
ร้อยละ 5.31 % 0.88 % 8.85 % 1.77 % 0.00 % 83.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 29
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 11 2 15 2 0 142
ร้อยละ 6.40 % 1.16 % 8.72 % 1.16 % 0.00 % 82.56 %

139 : 8 , 2 , 14 , 2 , 0 , 113...5.76 , 1.44 , 10.07 , 1.44 , 0.00 , 81.29 = 26 : 18.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44%

Powered By www.thaieducation.net