โรงเรียนบ้านโนนเต็ง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 19
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 6 1 14 1 0 91
ร้อยละ 5.31 % 0.88 % 12.39 % 0.88 % 0.00 % 80.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 28
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 10 2 19 1 0 138
ร้อยละ 5.88 % 1.18 % 11.18 % 0.59 % 0.00 % 81.18 %

139 : 8 , 2 , 18 , 1 , 0 , 110...5.76 , 1.44 , 12.95 , 0.72 , 0.00 , 79.14 = 29 : 20.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82%

Powered By www.thaieducation.net