โรงเรียนบ้านโนนเต็ง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 19
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 6 1 14 1 0 91
ร้อยละ 5.31 % 0.88 % 12.39 % 0.88 % 0.00 % 80.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 29
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 10 2 19 1 0 139
ร้อยละ 5.85 % 1.17 % 11.11 % 0.58 % 0.00 % 81.29 %

139 : 8 , 2 , 18 , 1 , 0 , 110...5.76 , 1.44 , 12.95 , 0.72 , 0.00 , 79.14 = 29 : 20.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.71%

Powered By www.thaieducation.net