โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 3 0 1 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 3.45 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 0 9 2 2 82
ร้อยละ 2.06 % 0.00 % 9.28 % 2.06 % 2.06 % 84.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 2 0 12 2 3 107
ร้อยละ 1.59 % 0.00 % 9.52 % 1.59 % 2.38 % 84.92 %

126 : 2 , 0 , 12 , 2 , 3 , 107...1.59 , 0.00 , 9.52 , 1.59 , 2.38 , 84.92 = 19 : 15.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08%

Powered By www.thaieducation.net