โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 58
ร้อยละ 1.61 % 0.00 % 4.84 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 154
ร้อยละ 1.26 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 96.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.95 % 0.00 % 0.00 % 94.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 305 คน
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 291
ร้อยละ 0.98 % 0.00 % 3.61 % 0.00 % 0.00 % 95.41 %

221 : 3 , 0 , 6 , 0 , 0 , 212...1.36 , 0.00 , 2.71 , 0.00 , 0.00 , 95.93 = 9 : 4.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 305 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.59%

Powered By www.thaieducation.net